Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-82498/2015.

A Entrance Management Kft. üzemeltetésében lévő – a továbbiakban Buvohelylista.hu – tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait.

A Felhasználó a Buvohelylista.hu látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes  weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy előfordulhat az, hogy nem fér hozzá a Buvohelylista.hu bizonyos részeihez.

Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy a Buvohelylista.hu adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, rendszerezze, felhasználja.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk, az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással és a szolgáltatások fejlesztése céljából adunk át. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Buvohelylista.hu olyan munkatársai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Szolgáltató a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítését, módosítását, illetve azok törlését kérje. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az alábbi módokon lehet kezdeményezni a személyes adatok törlését, vagy módosítását: e-mail útján az info@buvohelylista.hu címen.

A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A Buvohelylista.hu fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Csak hozzájárulás esetén küldünk direkt marketing levelet, de rendszerüzenetet és hasznos információkat tartalmazó leveleket anélkül is küldhetünk.

Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény);a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelvére;

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI.  törvényre;

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre;

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre.

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.