Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ENTRANCE MANAGEMENT Kft. (székhely: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 7/B., adószám: 27337503-2-42, cégjegyzékszám 01-09-354724; a továbbiakban: Szolgáltató) és a www.buvohelylista.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) Szolgáltató hirdetési szolgáltatásait igénybe vevő, szálláshirdetést közzétevő (a továbbiakban: Hirdető) között jön létre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § -a szerint. Jelen ÁSZF a Szolgáltató és Hirdető között létrejövő szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket határozza meg. A Látogató fogalma a vonatkozó pontoknál magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Szolgáltató az ÁSZF-et időről időre frissítheti, rendelkezéseit felülvizsgálhatja. Az ÁSZF frissítésének legutóbbi időpontja az ÁSZF utolsó oldalán található meg.

Az ÁSZF valamennyi a Szolgáltató és a Hirdető (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő szerződésre vonatkozólag alkalmazandó. Hirdető lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki hirdetését Szolgáltató Weboldalán közzéteszi. Amennyiben Felek az ÁSZF rendelkezéseitől el kívánnak térni, ez csak közös megegyezéssel, írásban foglaltan lehetséges.

Hirdetőnek lehetősége van Szolgáltató Weboldalán szálláshirdetés közzétételére, így Hirdető az általa meghirdetett szállást a Weboldalon keresztül harmadik fél számára felajánlhatja az ÁSZF-ben és a Weboldalon meghatározott módon és formában.

Az ÁSZF hatálya alá szerződésekre irányadó nyelv a magyar. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Szolgáltató és a Hirdető között elektronikusan jön létre.

A szerződés létrejötte

Felek között szerződés jelen ÁSZF szerinti tartalommal az alábbiak szerint kerül megkötésre, ugyanakkor jelen ÁSZF-ben foglalt vonatkozó rendelkezések irányadók mindazon személyekre, akik a Weboldalt látogatják, illetve használják, így különösen akik a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat Látogatóként igénybe veszik. Látogatónak minősül különösen a hirdetést megtekintő és Hirdetővel kapcsolatba lépő személy.

Hirdető és a Weboldalt használó Látogatók a Weboldal használatával, illetve legkésőbb a Weboldalon szálláshirdetés feladásával vagy szállás-foglalásával az ÁSZF elfogadására történő kattintással kijelentik, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerték, annak rendelkezéseit elfogadják. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF legutolsó módosítását Szolgáltató Weboldalán teszi közzé. Nem minősül az ÁSZF módosításának, ha valamely jelen ÁSZF-ben foglalt feltétel jogszabályi rendelkezés változása következtében módosul vagy Szolgáltató olyan pontosítást tesz az ÁSZF-ben, mely annak lényegi tartalmát nem érinti.

Hirdető a hirdetés közzétételének megrendelésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a hirdetés közzétételére, illetve elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et.

Hirdető köteles a közzéteendő hirdetés tartalmát ellenőrizni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Hirdetőt terheli, az a Hirdető kizárólagos felelőssége.

A Hirdető a szálláshirdetés közzétételével, Látogató pedig a szálláshely foglalással kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően a szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF.

Járulékos szóbeli megállapodások, kiegészítések vagy az ÁSZF Felek közötti utólagos módosításai kizárólag a Szolgáltató írásos megerősítése esetén érvényesek és hatályosak.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Szolgáltatónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a Látogatói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Hirdetőt, illetve Látogatót terheli.

A Weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Weboldalon keresztül létrejövő szerződések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

A szolgáltatás használata, hirdetés közzétételének menete

1. Látogatóként

A Látogató a Weboldalon szálláshely kategóriában tud böngészni. A kívánt szálláshely megtekintése a szálláshely ikonképére történő kattintással lehetséges. Ezután a Látogató a szálláshirdetés információs felületére kerül továbbításra, ahol megtekintheti a hirdető elérhetőségi adatait, illetve magát a meghirdetett szálláshelyet, illetve annak leírását. A Látogató a hirdetés információs felületén megadott információkon keresztül tudja felvenni a kapcsolatot a hirdetővel.

A Weboldalon keresztül lehetőség van szűrők használatára, melyek alapján keresési eredményeit különböző módokon kategorizálhatja. Lehetősége van ár, helység és szolgáltatásokalapján szűrni a rendelkezésre álló Hirdetők által közzétett szálláshelyeket.

A hirdetés megtekintését követően lehetősége van a rendelkezésre álló szálláshelyek lefoglalására. Foglalás esetén vállalja, hogy megfizeti a foglalás valamennyi költségét, így különösen a Szolgáltatás díját, a szálláshely igénybevételének költségét, illetve az esetlegesen felmerülő adókat.

Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szálláshely szolgáltatás igénybevétele tárgyában szerződés a Látogató és a Hirdető között jön létre. Szolgáltató a közzétett szálláshely rendelkezésre állásáért, milyenségéért semmilyen felelősséget nem vállal. A szálláshely szolgáltatás igénybevétele tárgyában létrejött szerződés teljesítése a Hirdető és a Látogató joga és kötelezettsége.

A Látogató teljeskörűen felelős azért, hogy ő maga, illetve bárki, akit az utazásba meghív vagy bevon megfeleljen a Hirdető, illetve a Szolgáltató által meghatározott elvárásoknak, minimum követelményeknek. Látogató kizárólagosan felelős azért, hogy tájékoztassa a Hirdetőt minden olyan kockázatról (így különösen egészségügyi kockázatról vagy fizikai állapotról), melyek befolyásolhatják a szálláshely szolgáltatás igénybevételét.

A szálláshely szolgáltatás lemondására vonatkozó lemondási feltételeket a Hirdető határozza meg. A lemondási feltételek az adott szálláshely információs felületén kerülnek feltüntetésre. Szálláshely foglalásával a Látogató ezen lemondási feltételeket kifejezetten tudomásul veszi.

A Hirdetők és a Látogatók felelősek minden olyan foglalásmódosításért, amelyet a Weboldalon keresztül elvégeznek, vagy nevükben mások elvégeznek és vállalják, hogy minden további összeget, díjat vagy adót megfizetnek a foglalás módosításával kapcsolatban.

A Látogató teljeskörűen felelős saját-, illetve a szálláshely szolgáltatás igénybevétele során általa meghívott személyek magatartásáért, mulasztásaiért, így különösen felelős, hogy a szálláshelyet olyan állapotban hagyja el ahogyan az az érkezéskor volt, illetve amennyiben kiskorú személlyel utazik, úgy felelős a kiskorú képviseletéért, magatartásáért.

2. Hirdetőként

A Hirdető a szálláshirdetés közzétételével vállalja, hogy megfizet valamennyi olyan költséget és díjat, melyeket a foglalás során megfizetni tartozik, így különösen a Szolgáltatás díját, illetve az esetlegesen alkalmazandó adókat.

Foglalási kérés elfogadása esetén a Hirdető kifejezetten tudomásul veszi, hogy közvetlenül a Látogatóval köt szerződést és felelős azért, hogy a Látogató számára a szálláshely szolgáltatást a Weboldalon keresztül közzétett módon és színvonalon teljesítse, illetve nyújtsa. Szolgáltató a Szolgáltatás keretében felületet szolgáltat, melyek megkönnyítik a hirdetés adatainak közzétételét és a hirdetés kezelését. Így a Hirdető felelőssége, hogy a hirdetés pontos és hiteles leírását közzé tegye, így különösen tájékoztassa Látogatót a szálláshely igénybevételének díjáról és egyéb díjakról, a fizetendő idegenforgalmi adóról, valamint Látogató foglalására és a szálláshely szolgáltatás igénybevételére irányadó egyéb szabályokról és jogi előírásokról.

A Hirdető kizárólagos felelőssége a szálláshely helyén irányadó jogszabályok betartása és Látogatókkal történő betartatása, így különösen, de nem kizárólagosan az esetleges társasházi vagy övezeti szabályok figyelembevétele, bérbeadási feltételeknek való megfelelés vagy a bérbeadás díja utána adózási szabályok betartása. A Hirdető kizárólagosan felelős a Látogatók szálláshely szolgáltatás igénybevétele során kezelt személyes adataiért.

A Hirdető felelős saját cselekedeteiért és mulasztásaiért, valamint felelős azon Látogatók cselekedeteiért és mulasztásaiért is akiknek lehetővé teszi, hogy szálláshelyét igénybe vegyék. A Hirdető köteles a hirdetés pontos és hiteles leírásának Weboldalon történő közzétételére, így különösen a vonatkozó és irányadó díjak és költségek Látogató számára történő közzétételére, illetve a lemondási feltételek meghatározására és közzétételére.

Abban az esetben, ha a Hirdető és a Látogató között szálláshely szolgáltatás igénybevétele tárgyában létrejövő megállapodásbármely okból meghiúsul vagy megszűnik, úgy Hirdető és a Látogató köteles egymással elszámolni, illetve Szolgáltatót minden olyan kötelezettségtől mentesíteni, mely őt a megállapodás meghiúsulása vagy megszűnése kapcsán éri.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalra Hirdető által feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága, vagy a szálláshely rendelkezésre állása vonatkozásában, hiszen a Weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, illetve módosul. Szolgáltató kizárólag hirdetési felületet biztosít a Szolgáltatást igénybe vevő személyek részére, így kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan károkért, melyek Látogatót, Hirdetőt vagy harmadik személyeket a szálláshely hiánya, hibája, nem megfelelő állapota, a feltöltött képek valótlansága következtében-, vagy Szolgáltatónak közvetlenül fel nem róható okból éri Látogatót, Hirdetőt vagy harmadik személyeket.

Abban az esetben, ha a Hirdető által közzétett hirdetés tartalma, minősége a Szolgáltató által támasztott követelményeknek nem felel meg, úgy a Szolgáltató jogosult egyoldalúan megtagadni a hirdetés közzétételét, illetve a hirdetést törölni.

A hirdetés tartalma és formája

Hirdető a hirdetést jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal, a Weboldalon kialakított formában teheti közzé.

Hirdető a magyar helyesírási szabályoknak megfelelően megfogalmazott hirdetést tehet közzé a Weboldalon. Amennyiben a hirdetés szövege a helyesírási szabályoknak nem felel meg, úgy a Szolgáltató jogosult a hirdetés szövegének stilisztikai, helyesírásbeli javítására Hirdető értesítése nélkül is. Abban az esetben, ha Hirdető a magyar helyesírási szabályoktól eltérő módon kívánja hirdetését megjelentetni, ehhez Szolgáltató külön írásbeli hozzájárulására és visszaigazolására van szükség. A hirtetés előfizetői periódusa a weboldalon történő közzétételtől indul. Abban az esetben, ha Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a hirdetés tartalmának érdemi változtatására van szükség, úgy a hirdetés közzétételét jogosult megtagadni, illetve a már közzétett hirdetés a Weboldalról ideiglenesen eltávolítani és a módosítási szándékot Hirdető felé jelezni. Amennyiben Hirdető a hirdetés szövegét módosítja illetve a fotókat, Szolgáltató a szöveget és fotókat jogosult ellenőrizni és a módosítást visszaigazolni. Amennyiben Szolgáltató a hirdetés szövegét nem hagyja jóvá, úgy a hirdetés megjelenítésére nincs lehetőség.

Hirdető nem tehet közzé olyan hirdetést, melynek kialakítása, tartalma, szövege, vagy megjelenítése a hatályos magyar-, vagy európai uniós jogszabályokba ütközik, vagy egyébként a jó erkölcsöt sérti, trágár kifejezéseket tartalmaz, vagy etikai normákba ütközik. Nem jeleníthető meg továbbá olyan hirdetés, mely a Weboldal szellemiségével, nívójával nem fér össze, illetve a Szolgáltató jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti. Ezen szabályok betartását Szolgáltató bármikor jogosult ellenőrizni és amennyiben úgy ítéli meg, hogy a hirdetés sérti a jelen ÁSZF-ben előirányzottakat, jogosult a hirdetést egyoldalúan eltávolítani. Ebben az esetben Hirdető Szolgáltatótól semmilyen jogcímen kártérítést, bánatpénzt, kötbért, vagy egyéb anyagi szolgáltatást nem követelhet, köteles viszont a hirdetés díját Szolgáltatónak ugyanúgy megfizetni, mintha a hirdetés megjelenítésre került volna. A hirdetés közzétételének megtagadását megelőzően a felek egyeztetni kötelesek és Szolgáltató köteles lehetőséget biztosítani Hirdetőnek, hogy a nem megfelelő hirdetés helyett új, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezésével összhangban lévő hirdetési anyagot jelentessen meg.

A Hirdető a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött képeket Szolgáltató szolgáltatásainak népszerűsítésére felhasználja, ennek körében különösen közösségi platformjain a képeket megossza, illetve harmadik személyek számára egyébként elérhetővé tegye.

Díjazás

A hirdetési díj mértékére mindenkor a Szolgáltató által Weboldalon közzétett listaárak irányadók. A listaárak megtalálhatóak a Weboldalon. Szolgáltató bármikor jogosult a listaárak egyoldalú megváltoztatására, ebben az esetben Szolgáltató az új listaárat a Weboldalon közzéteszi. A listaár nem módosítható már létrejött szerződés hatálya alatt, vagyis a díjmódosítás a szolgáltatás már meghirdetett és megfizetett hirdetési időszakának elteltét követően hatályosul először.  

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók esetén a hirdetési díjat a listaártól eltérően állapítsa meg.

A hirdetési díj hirdetési időszakra vonatkozóan előre esedékes.

A hirdetési díj teljesítése baki átutalással vagy bankkártyás fizetés választása esetén a SimplePay rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A SimplePay szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Szolgáltató Kft. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, azonosítójának száma: 24386106. A Hirdető és a Látogató jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötésével és hirdetés közzétételével kifejezetten elfogadja a SimplePay szolgáltató általános szerződési feltételeit, melyek elérhetőek az alábbi weboldalakon:

A SimplePay fizetési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

A bankkártyás fizetés menete a következő:

1. A Fizetésgombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a Weboldalra.

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan károkért, melyek a SimplePay elektronikus fizetőrendszerben fellépő meghibásodás, kimaradás, adatvesztés nyomán következnek be Hirdető vagy Látogató oldalán.

A hirdetési díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az összeget Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírták. Amennyiben a hirdetés díja nem-, vagy nem teljes mértékben kerül megfizetésre, Szolgáltató jogosult a teljesítést a teljes díj megfizetéséig megtagadni. Szolgáltató ebben az esetben jogosult Hirdető további hirdetéseinek közzétételét megtagadni, az ebből eredő esetleges kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a teljesítést követően számlát állít ki. Amennyiben a teljesítés a tárgyhót követő időszakra is áthúzódik, a Szolgáltató jogosult a tárgyhóra arányosan esedékes és teljesített teljesítésről számlát kiállítani. Ha a számlázás devizaneme Hirdető vagy Látogató kérésére eltér a megrendelés devizanemétől, akkor a Hirdető vagy Látogató részére a számlák a Szolgáltató listaárában szereplő ár teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaértéke szerint kerülnek kiállításra.

A Szolgáltató számlázásra a Kulcs-Soft Nyrt Bizxpert elnevezésű számlázórendszerét használja. A Bizxpert általános szerződési feltételei elérhetőek az alábbi linken:

https://www.bizxpert.hu/aszf/

Felelősség

Hirdető a hirdetés közzétételével nyilatkozik, hogy jogosult a hirdetés közzétételére, így különösen megfelelő jogcímmel rendelkezik a meghirdetett szálláshely harmadik személy számára történő bérbeadására, illetve a közzétett képek szerzői jogaival rendelkezik. Amennyiben Hirdető a Weboldalon olyan hirdetést tesz közzé, mely szerzői jogi vagy iparjogi védelem alatt áll, úgy Hirdető kifejezetten kijelenti és szavatol érte, hogy jogosult ezen szerzői-, vagy iparjog által védett szövegek, képek, ábrák, vagy egyéb megjelenések közzétételére és felhasználására olyan módon, hogy az harmadik fél jogait nem sérti vagy veszélyezteti. Hirdető szavatol azért, hogy az általa közzétett anyagokban szereplő valamennyi képi vagy szöveges elem, valamint az általa adott valamennyi adat felett érvényes és hatályos, korlátozásmentes és feltétlen rendelkezési joggal bír. Hirdető vállalja, hogy jelen bekezdésben rögzített jogosultságainak fennállását Szolgáltató kérésére bármikor írásban igazolja. E szavatossági kötelezettségének megszegéséből származó valamennyi kár és költség megtérítésére Hirdető köteles mind Szolgáltató, mind harmadik fél felé.

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan károkért, mely a Hirdető által meghirdetett szálláshely nem létezéséből, alkalmatlanságából, nem megfelelőségéből, veszélyes voltából ér harmadik felet. Ezen károkért mindenkor Hirdető tartozik felelősséggel. Szolgáltató továbbá nem felelős a Hirdető által közzétett hirdetésben foglaltak helyességéért, valódiságáért, vagy rendelkezésre állásáért.

Tekintettel arra a körülményre, hogy Szolgáltató Weboldalán kizárólag közzétételi felületet biztosít és a közzétett hirdetés alapján nyújtott szolgáltatás milyenségére semmilyen ráhatása nincs, kifejezetten kizárja felelősségét harmadik személy részéről irányába a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán-, vagy ahhoz közvetetten kapcsolódóan fennálló-, vagy a Hirdető és Látogató között fennálló jogvitáért, kárért, bármely vagyoni-, vagy nem vagyoni igényért.

Szolgáltatóval szembeni kártérítési igény jogi alaptól függetlenül kizárt, kivéve ha az a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan tevékenységére vezethető vissza.

Szolgáltató felelősségének esetleges fennállása esetén is a kártérítés mértéke legfeljebb a Szolgáltatás díjának összegére korlátozódik. Bármely további közvetett vagy járulékos kárra vonatkozó követelés beleértve az elmaradt hasznot is kizárt.

Szolgáltató a hirdetés közzétételének lehetőségét és Weboldalán keresztül a közzététel felületét biztosítja, így a közzétett, illetve megjeleníteni kívánt hirdetés képi, szöveges és egyéb tartalmáért kizárólag Hirdető felel. Hirdető egyúttal kijelenti és szavatol érte, hogy az ÁSZF szerinti szerződés megkötésével átvállalja Szolgáltató, vagy Szolgáltató munkatársával szemben megállapított bármely olyan kárigényt, bírságot vagy költséget, mely a Hirdető által közzétett hirdetés jogszabályba vagy hatósági határozatba ütközése miatt kerül megállapításra a Szolgáltatóval szemben. Ennek megfelelően Hirdető köteles a Szolgáltató-, illetve Szolgáltató munkatársa helyett a bírságot kiszabó hatósággal, vagy a követelés érvényesítőjével szemben közvetlenül helytállni és a bírságot, költséget, kártérítést közvetlenül neki megfizetni. Amennyiben Szolgáltató bármely jelen bekezdésben meghatározott költséget, bírságot vagy kártérítést már megfizetett, úgy Hirdető köteles ezt az összeget Szolgáltató részére megtéríteni az értesítéstől számított 3 munkanapon belül.

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén elsősorban a hirdetés megismételt, hibátlan megjelenítésére köteles. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, úgy kisebb hibák fennállása esetén a díj arányos csökkentésére, súlyos hiba esetén pedig a hirdetési díj visszafizetésére köteles. Szolgáltató az egyhavi hirdetési díj összegét meghaladóan vagyoni felelősségét kifejezetten kizárja.

A Weboldal Látogatója teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Látogató által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt a Hirdető és a Látogató elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Látogató vagy a Hirdető államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Látogatót, illetve a Hirdetőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Látogató vagy a Hirdető a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A szerződés hatálya, megszűnése

A Szolgáltatás megrendelése esetén-, vagyis a hirdetés közzétételét követően a Szolgáltatóval kötött ÁSZF szerint létrejövő szerződés mindaddig hatályos amíg Ön a hirdetést el nem távolítja, vagyis a szerződést fel nem mondja. Ennek megfelelően a szerződés határozatlan időre jön létre így a hirdetési díj teljesítése a szerződés megszűnéséig ismétlődően esedékes (ismétlődő fizetés). A szolgáltatás igénybevétele esetén a terhelés addig történik, amíg Ön fel nem mondja szolgáltatásra kötött szerződést.

Hirdető bármikor jogosult a hirdetést eltávolítani, ezáltal a szerződést megszüntetni.

Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosítottja a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé– vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel www.buvohelylista.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Adatkezelés

Tekintettel különösen arra, hogy Hirdető és Látogató a Szolgáltatás használata során olyan személyes adatokat is közzétesz-, illetve közzé tehet vagy megadhat a Szolgáltató Weboldalán, mely valódiságának ellenőrzésére Szolgáltató semmilyen módon nem jogosult vagy képes, Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás Hirdető és Látogató általi igénybevétele során Hirdető és Látogató adatkezelőként, Szolgáltató pedig adatfeldolgozóként jár el.  

Szolgáltató semmilyen módon nem felel a rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért vagy valódiságáért, a személyes adatok jogszerű szolgáltatásáért való felelősség mindenkor Hirdető és Látogató oldalán áll fenn. Hirdető és Látogató kijelenti és szavatol, hogy az általa Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésére és Szolgáltató részére való továbbítására jogosult, a személyes adatok továbbítása harmadik fél jogait vagy érdekeit nem sérti vagy veszélyezteti.

A Szolgáltató által kezelni szükséges személyes adatok listáját az Adatkezelési Tájékoztató rögzíti.

Szolgáltató a jelen ÁSZF teljesítése körében megadandó személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás és jelen ÁSZF-ben foglalt feladatok teljesítése érdekében kezeli (a továbbiakban: Adatfeldolgozás) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §-a alapján.

Az Adatfeldolgozás során Szolgáltató biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak. Így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató biztosítja, hogy a vele munkaviszonyban-, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak teljesítése céljából kezelik, más célra nem használják, azokat illetéktelen személyekkel nem közlik, illetéktelen személyeknek nem adják át. Szolgáltató biztosítja továbbá, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozzák, azokhoz jogosulatlan hozzáférést harmadik félnek nem engednek.

A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Adatfeldolgozás jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között a GDPR 32. cikkében foglalt intézkedéseket.

A Szolgáltató az Adatfeldolgozás jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a Hirdetőt és a Látogatót, mint adatkezelőket abban, hogy teljesíteni tudják kötelezettségeiket az érintett GDPR III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében, valamint segíti őket a 3236. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az Adatfeldolgozás jellegét és a Szolgáltató rendelkezésére álló információkat.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

Amennyiben Ön szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó), úgy a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet szerint jogosult a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül az ÁSZF szerint kötött szerződést indokolás nélkül felmondani.

A Hirdető elállásra nem jogosult, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás nyújtása a hirdetés közzétételét követően azonnal megkezdődik. Hirdető a Szolgáltatás igénybevételével és jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Szolgáltató az ÁSZF szerint létrejött szerződés teljesítését a hirdetés közzétételével azonnal kezdje meg.

Ha a Fogyasztó felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben megtalálható elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ha Fogyasztó a szerződést felmondja, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondónyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás teljesítéssel nem érintett arányos részét.  

Látogató a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a hirdetés közzétételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén elsősorban a hirdetés megismételt, hibátlan megjelenítésére köteles. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, úgy kisebb hibák fennállása esetén a díj arányos csökkentésére, súlyos hiba esetén pedig a hirdetési díj visszafizetésére köteles. a hirdetési díj összegét meghaladóan vagyoni felelősségét kifejezetten kizárja.

A Látogató és a Hirdető a szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Panasz esetén Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Amennyiben Szolgáltató és Látogató vagy Hirdető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Látogató vagy Hirdető, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:


– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (fogyasztó lakóhelye szerinti járási hivatal fogyasztóvédelmi hatósága előtt),

– Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

–  A Fogyasztó az illetékes bíróság előtt jogosult továbbá eljárás kezdeményezésére.


Online szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a Fogyasztók határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register  

Vegyes rendelkezések

A hibás teljesítésre vonatkozó panaszokat amennyiben ezek szokásosan elvárható gondosság mellett észlelhetőek Hirdető és Látogató köteles késedelem nélkül írásban bejelenteni, de legkésőbb Szolgáltató teljesítését követő 15 napon belül, vagy rejtett hibák esetén, amennyiben ez a Weboldal használata során fogalmilag értelmezhető – azok észlelésétől számított 8 napon belül. Ezen időtartamok lejárata után a Szolgáltató teljesítését hibátlannak kell tekinteni.

Amennyiben Hirdető vagy Látogató szavatossági kifogást terjeszt elő, Szolgáltató azt kivizsgálja és az eredményről értesíti Hirdetőt vagy Látogatót.

Ha a kifogás megalapozott, Szolgáltató a saját választása szerint utólagosan térítésmentesen kijavítja a hibát, vagy biztosítja a hirdetés újbóli közzétételét. Elállás vagy az árleszállítás igénye csak akkor alkalmazható, ha a Szolgáltató megítélése szerint utólagosan a kijavítás és az újbóli közzététel sem végezhető el, vagy akkor, ha Szolgáltató ezeket nem hajtja végre a Hirdető vagy a Látogató által biztosított további 4 héten belül. A kijavítás vagy újbóli közzététel végleges elmulasztása esetén Hirdető vagy a Látogató saját választása szerint igényelhet árleszállítást vagy a szerződéstől elállhat. További követelés, különösen bármilyen kártérítési vagy járulékos kárra vonatkozó követelés kizárt.

A háború, sztrájk, járványhelyzet, munkalassítás, alapanyag, alkatrész vagy energia hiánya, üzemleállás, állami aktusok esetén akár abban az esetben is, ha meghatározott időre a vonatkozó ügyletet gazdaságtalanná teszi , valamint minden egyéb a magyar jogban vis majornak tekintett esetben a Szolgáltató mentesül a teljesítés alól ezen körülmények fennállásának időtartamára. Ha a teljesítés akadályoztatása három hónapnál hosszabb ideig tart, bármelyik fél jogosult elállni a szerződés késedelem által érintett részétől.

Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, Felek az írásban megtett nyilatkozatot, értesítést postai úton ajánlott vagy tértivevényes ajánlott küldeményként elküldve illetve telefax útján közölhetik a másik féllel. A közlés időpontja ajánlott küldemény esetén a belföldi postára adástól számított 5. nap, tértivevényes ajánlott küldemény esetén a tértivevényen megjelölt időpont, telefax útján történő közlés esetén a telefax riporton megjelölt küldési időpont. Telefax útján történő közlés csak akkor tekintendő érvényesnek, ha a közlés kézhezvételét a másik fél külön írásban visszaigazolta. Az ajánlott küldemény útján történő közlés időpontjával szemben ellenbizonyításnak van helye. Közöltnek tekintendő a nyilatkozat, értesítés akkor is, ha az a másik félhez azért nem jutott el, mert a másik fél a postai úton számára kézbesített iratot nem kereste, nem vette át, az átvételt megtagadta vagy a másik fél a megrendelőlapon megjelölt értesítési címéről a feladó előzetes írásbeli értesítése nélkül elköltözött.

A felek a hirdetési szerződéssel kapcsolatos vitáikat elsősorban békésen kötelesek rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, jogvitáikra kikötik Magyarország illetékes bíróságának joghatóságát. A Felek által jelen ÁSZF alapján kötött minden megállapodásra, valamint magára az ÁSZF-re minden tekintetben Magyarország törvényeit kell irányadónak tekinteni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az egyébként irányadó magyar jogszabályok irányadók.

Jelen ÁSZF-ben foglalt egy vagy több rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben a szerződő Felek törekednek a vonatkozó érvénytelen rendelkezésnek tárgyalásos úton történő és érvényes rendelkezéssel történő helyettesítésére, és az erre irányuló tárgyalások során figyelembe veszik az ÁSZF kereteit és célkitűzéseit.

Szolgáltató adatai

Név: ENTRANCE MANAGEMENT Kft.  

Székhely: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 7/B.

Cégjegyzékszám: 01-09-354724

Adószám: 27337503-2-42

E-mail cím: info@buvohelylista.hu

A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Email cím:  info@buvohelylista.hu

A jelen ÁSZF 2021. november 1. napjától hatályos.